TAPHIA-twitter

 

   

ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการประกอบด้วย 7 ชุดการดำเนินงาน:

ชุดการดำเนินงาน 1: การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมด้านความตระหนักรวมถึงการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยด้านมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่ทำงานในประเทศไทย

ชุดการดำเนินงาน 2: เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่

ชุดการดำเนินงาน 3: ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมทางด้านระบาดวิทยาและพิษวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษในประเทศไทย

ชุดการดำเนินงาน 4: จัดทำโปรแกรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบ้าน/ที่พักอาศัยในเขตเมืองและชนบท ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ชุดการดำเนินงาน 5: จัดทำแบบสำรวจกิจกรรมการใช้เวลาสำหรับประชาชนในเขตเมืองและชนบทและพัฒนาแบบจำลองการรับสัมผัส

ชุดการดำเนินงาน 6: ประเมินผลกระทบโดยใช้วิธีการใหม่ที่แบ่งตามการรับสัมผัสทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ชุดการดำเนินงาน 7: การบริหารจัดการโครงการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัย รวมไปถึงการเตรียมรายงานโครงการวิจัย