การประชุมนานาชาติด้านยารักษาโรคเขตร้อนระหว่างประเทศ

Prof. John Cherrie นำเสนอโครงการ TAPHIA ที่งานประชุม JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING กรุงเทพมหานคร วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในส่วนของ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและไบโอเทคโนโลยี ซึ่งร่วมดำเนินการโดย รศ.ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา หัวหน้าโครงการ TAHPIA