การประชุมการเริ่มงาน

การประชุมการเริ่มงาน เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย